Helaman 3
  Mga Footnote
  Theme

  Kapitulo 3

  Daghan nga mga Nephite ang milangyaw ngadto sa yuta sa amihanan nga bahin—Sila mitukod og mga balay nga semento ug naghupot og daghan nga mga talaan—Napulo ka mga kaliboan ang nakabig ug nabunyagan—Ang pulong sa Dios nagtultol sa mga tawo ngadto sa kaluwasan—Si Nephi ang anak ni Helaman ang mipuli sa hukmanan. Mga 49–39 B.C.

  1 Ug karon nahinabo sa ikakap-atan ug ikatulo nga tuig sa pagmando sa mga maghuhukom, walay panagbingkil diha sa mga katawhan ni Nephi gawas niadto nga mga ginagmay nga garbo nga diha sa simbahan nga mao ang nakapahimo og ginagmay nga panagsumpaki taliwala sa mga katawhan, diin nga mga kalihokan nahusay diha sa katapusan sa ikakap-atan ug ikatulo nga tuig.

  2 Ug walay panagbingkil diha sa mga katawhan sa ikakap-atan ug upat nga tuig; ni dihay daghan nga panagbingkil sa ikakap-atan ug ikalima nga tuig.

  3 Ug nahinabo sa ikakap-atan ug ikaunom nga tuig, oo, dihay daghan nga panagbingkil ug daghan nga panagsumpaki; diin dihay hilabihan ka daghan kinsa mibiya gikan sa yuta sa Zarahemla ug miadto ngadto sa yuta sa aamihanan nga bahin aron pagpanunod sa yuta.

  4 Ug sila mipanaw ngadto sa hilabihan kalayo ang gilay-on, hangtud nga sila miabut sa usa ka adagko nga katubigan ug daghan nga mga suba.

  5 Oo, ug gani sila mikatap sa tanan nga mga bahin sa yuta, ngadto sa bisan diin nga bahin nga wala pa mahimo nga awaaw ug wala nay mga kahoy, tungod sa ka daghan sa mga lumulupyo kinsa nakapanunod kaniadto sa yuta.

  6 Ug karon walay bahin sa yuta nga naawaaw gawas kini sa mga kakahoyan; apan tungod sa kadako sa akalaglagan sa mga katawhan nga nagpuyo kaniadto sa yuta kini gitawag og bawaaw.

  7 Ug kay diyutay lamang ang mga kahoy sa ibabaw sa yuta, bisan pa niana ang mga katawhan kinsa miadto nahimo nga hilabihan ka hanas sa paghimo og semento; busa sila mitukod og mga balay nga semento diin sila mipuyo.

  8 Ug nahinabo nga sila midaghan ug mikatap, ug miadto gikan sa yuta sa habagatan nga bahin ngadto sa yuta sa amihanan nga bahin, ug mikatap hangtud nga sila misugod sa pagtabon sa ibabaw sa tibuok yuta, gikan sa dagat sa habagatan ngadto sa dagat sa amihanan, gikan sa dagat sa akasadpan ngadto sa dagat sa silangan.

  9 Ug ang mga katawhan kinsa tua sa yuta sa amihanan nga bahin nga nagpuyo diha sa mga tolda, ug sa mga balay nga semento, ug sila mitugot sa bisan unsa nga kahoy nga motubo diha sa ibabaw sa yuta nga kini motubo, nga sa kadugayan sila unta makaangkon og mga kahoy aron itukod sa ilang mga balay, oo, sa ilang mga dakbayan, ug mga templo, ug sa ilang mga sinagoga, ug sa ilang mga santuwaryo, ug sa tanan nga matang sa ilang mga gambalay.

  10 Ug nahinabo ingon nga ang mga kahoy hilabihan ka nihit sa yuta sa amihanan nga bahin, sila nagpadala ngadto og daghan pinaagi sa apanakayan.

  11 Ug sa ingon sila nakapahimo sa mga katawhan sa yuta sa amihanan nga bahin nga sila unta makatukod og daghan nga mga dakbayan, sa kahoy ug sa semento.

  12 Ug nahinabo nga dihay daghan sa mga akatawhan ni Ammon, kinsa mga Lamanite sa pagkatawo miadto usab ngadto niini nga yuta.

  13 Ug karon dihay daghan nga mga talaan nga gitipigan sa mga kahimoan niini nga mga katawhan, pinaagi sa daghan niini nga mga katawhan, nga mga piho ug daghan kaayo, mahitungod kanila.

  14 Apan tan-awa, gatusan ka bahin sa mga kahimoan niini nga mga katawhan, oo, ang asoy sa mga Lamanite ug mga Nephite, ug sa ilang mga gubat, ug sa mga panagbingkil, ug sa mga panagsumpaki, ug sa ilang pagsangyaw ug sa ilang mga panagna, ug sa ilang panakayan ug sa ilang pagtukod og mga sakayan ug sa ilang pagtukod og mga atemplo, ug sa mga sinagoga ug sa ilang mga santuwaryo, ug sa ilang mga pagkamatarung, ug sa ilang pagkadautan, ug sa ilang mga pagbuno, ug sa ilang mga panulis, ug sa ilang pagpanglungkab, ug sa tanan nga matang sa mga pagkasalawayon ug malaw-ay nga mga buhat, dili malakip niini nga buhat.

  15 Apan tan-awa, dihay daghan nga mga basahon ug daghan nga mga talaan sa matag matang, ug sila gitipigan ilabi na sa mga Nephite.

  16 Ug sila agihatag gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa lain pinaagi sa mga Nephite, bisan hangtud sila nahulog ngadto sa kalapasan ug gipangbuno, gilungkaban, ug gigukod, ug giabug, ug gipatay, ug gitibulaag diha sa ibabaw sa yuta, ug gisagol uban sa mga Lamanite hangtud nga sila wala na bmatawag nga mga Nephite, nahimo nga dautan ug ihalas, ug bangis, oo gani nahimo nga mga Lamanite.

  17 Ug karon ako mobalik pag-usab sa akong asoy; busa, unsa ang akong gipamulong nahinabo human nga dihay dako nga panagbingkil, ug mga kasamok, ug mga gubat, ug mga panagsumpaki, taliwala sa mga katawhan ni Nephi.

  18 Ang ikakap-atan ug unom nga tuig sa pagmando sa mga maghuhukom natapos;

  19 Ug nahinabo nga diha gihapon ang dako nga panagbingkil sa yuta, oo, bisan sa ikakap-atan ug pito nga tuig ug usab diha sa ikakap-atan ug walo nga tuig.

  20 Bisan pa niana si Helaman mipuli sa hukmanan uban sa kaangayan ug katarung; oo, siya naninguha sa paghupot sa mga balaod, ug sa mga paghukom, ug sa mga sugo sa Dios; ug siya mibuhat niana nga matarung sa panan-aw sa Dios sa kanunay; ug siya naglakaw sunod sa mga paagi sa iyang amahan, sa ingon siya miuswag sa yuta.

  21 Ug nahinabo nga siya adunay duha ka anak nga mga lalaki. Siya mihatag ngadto sa kamagulangan sa ngalan nga aNephi, ug ngadto sa kamanghuran, sa ngalan nga bLehi. Ug sila misugod sa pagtubo ngadto sa Ginoo.

  22 Ug nahinabo nga ang mga gubat ug mga panagbingkil misugod sa paghunong, sa hinay-hinay, taliwala sa mga katawhan sa mga Nephite, sa ulahi nga bahin sa ikakap-atan ug walo nga tuig sa pagmando sa mga maghuhukom ibabaw sa mga katawhan ni Nephi.

  23 Ug nahinabo sa kap-atan ug ikasiyam nga tuig sa pagmando sa mga maghuhukom, dihay nagpadayon nga kalinaw nga mitunhay sa yuta, ang tanan gawas sa tinago nga mga kalihokan diin si aGadianton ang tulisan nagtukod diha sa mga dapit nga daghan nga nagpuyo, diin niana nga panahon wala mahibaloi ngadto niadto kinsa nangulo sa panggamhanan; busa sila wala malaglag gikan sa yuta.

  24 Ug nahinabo nga dinhi niini nga sama nga tuig dihay hilabihan ka dako nga kauswagan sa simbahan, sa ingon dihay mga kaliboan kinsa mipasakop sa ilang mga kaugalingon ngadto sa simbahan ug nabunyagan ngadto sa paghinulsol.

  25 Ug hilabihan ka dako ang kauswagan sa simbahan, ug daghan kaayo ang mga panalangin nga gibu-bu diha sa mga katawhan nga bisan ang halangdon nga mga pari ug ang mga magtutudlo sa ilang mga kaugalingon natingala sa walay sukod.

  26 Ug nahinabo nga ang buhat sa Ginoo miuswag ngadto sa pagbunyag ug sa paghiusa sa simbahan sa Dios, daghan nga mga kalag, oo, gani mga napulo ka mga kaliboan.

  27 Sa ingon kita makakita nga ang Ginoo maloloy-on ngadto sa tanan kinsa, diha sa katim-os sa ilang mga kasingkasing, motawag nganha sa iyang balaan nga ngalan.

  28 Oo, sa ingon kita makakita nga ang aganghaan sa langit bukas alang sa btanan, gani ngadto kang kinsa motuo sa ngalan ni Jesukristo, kinsa mao ang anak sa Dios.

  29 Oo, kita makakita nga bisan kinsa ang motinguha mahimo nga mosagop diha sa apulong sa Dios, diin bbuhi ug gamhanan, nga mobuak sa kinahiladman sa tanan nga mga kaigmat ug sa mga laang ug sa mga pagpanghaylo sa yawa, ug modala sa tawo ni Kristo diha sa higpit ug cpig-ot nga agianan lahus niana nga walay katapusan nga dbung-aw sa pagkauyamot diin giandam aron sa paglamoy sa mga dautan—

  30 Ug magpahimutang sa ilang mga kalag, oo, ang ilang mga imortal nga mga kalag, sa atuo nga kamot sa Dios sa gingharian sa langit aron sa paglingkod uban kang Abraham, ug kang Isaac, ug uban kang Jacob, ug uban sa atong tanan nga balaan nga mga amahan, sa dili na pagbiya.

  31 Ug sa niini nga tuig dihay nagpadayon nga pagmaya sa yuta sa Zarahemla, ug sa tanan nga mga rehiyon sa palibut, bisan sa tanan nga yuta nga gipanag-iya sa mga Nephite.

  32 Ug nahinabo nga dihay kalinaw ug hilabihan ka dako nga hingpit nga kalipay sa nahibilin nga kap-atan ug ikasiyam nga tuig; oo, ug usab dihay nagpadayon nga kalinaw ug dako nga hingpit nga kalipay sa ikakalim-an nga tuig sa pagmando sa mga maghuhukom.

  33 Ug sa kalim-an ug unang tuig sa pagmando sa mga maghuhukom dihay kalinaw usab gawas kini sa garbo nga misugod pagsulod ngadto sa simbahan—dili ngadto sa simbahan sa Dios, apan ngadto sa mga kasingkasing sa mga katawhan kinsa nagpatuo nga mga sakop sa simbahan sa Dios—

  34 Ug sila gibayaw sa ilang agarbo bisan ngadto sa paggukod sa daghan sa ilang mga kaigsoonan. Karon kini usa ka dako nga kadautan, nga nakapahimo sa ubay-ubay nga mapainubsanon nga bahin sa mga katawhan sa pag-antus sa dako nga pagpanggukod, ug sa pag-ubog sa dako nga kasakitan.

  35 Bisan pa niana sila anagpuasa ug bnag-ampo sa kanunay, ug nag-anam sa pagkalig-on ug pagkalig-on diha sa ilang cpagpaubos, ug nagkalig-on ug nagkalig-on diha sa hugot nga pagtuo ni Kristo, ngadto sa pagpuno sa ilang mga kalag uban sa hingpit nga kalipay ug kahupayan, oo, ngadto sa dpaglimpyo ug epagbalaan sa ilang mga kasingkasing, diin nga pagbalaan moabut tungod sa ilang fpagtugyan sa ilang mga kasingkasing ngadto sa Dios.

  36 Ug nahinabo nga sa ikakalim-an ug duha nga tuig natapos usab sa kalinaw, gawas niini nga hilabihan ka dako nga garbo nga misulod ngadto sa mga kasingkasing sa mga katawhan; ug kini tungod sa ilang hilabihan kaayo nga apagkaadunahan ug sa ilang kauswagan sa yuta; ug kini nagtubo diha kanila matag adlaw.

  37 Ug nahinabo sa ikakalim-an ug tulo nga tuig sa pagmando sa mga maghuhukom, si Helaman namatay, ug ang iyang kamagulangan nga anak nga lalaki nga si Nephi misugod sa pagmando puli kaniya. Ug nahinabo nga siya mipuli sa hukmanan uban sa kaangayan ug katarung; oo, siya naghupot sa mga sugo sa Dios, ug naglakaw sa mga paagi sa iyang amahan.