Helaman 9
  Mga Footnote
  Theme

  Kapitulo 9

  Mga sinugo nakakita sa labaw nga maghuhukom nga patay diha sa hukmanan—Sila gibilanggo ug sa wala madugay gibuhian—Pinaagi sa pagdasig si Nephi miila ni Seantum nga mao ang mamumuno—Si Nephi gidawat sa uban ingon nga usa ka propeta. Mga 23–21 B.C.

  1 Tan-awa, karon nahinabo nga sa diha nga si Nephi nakapamulong niini nga mga pulong, dihay mga tawo kinsa anaa sa taliwala kanila nga midagan ngadto sa hukmanan; oo, gani dihay lima ka buok kinsa miadto, ug sila miingon sa ilang mga kaugalingon, samtang sila naglakaw:

  2 Tan-awa, karon kita masayud sa katinuod kon kini nga tawo usa ka propeta ug ang Dios misugo kaniya sa pagpanagna sa ingon nga kahibulongan nga mga butang ngari kanato. Tan-awa, kami dili motuo nga siya makahimo; oo, kami dili motuo nga siya usa ka propeta; bisan pa niana, kon kini nga butang nga siya miingon mahitungod sa labaw nga maghuhukom tinuod, nga siya patay, kon mao kami motuo nga ang uban nga mga pulong nga iyang gipamulong mga tinuod.

  3 Ug nahinabo nga sila midagan uban sa ilang tibuok kusog, ug miabut ngadto sa hukmanan; ug tan-awa, ang labaw nga maghuhukom natumba ngadto sa yuta ug anaglunang sa iyang kaugalingon nga dugo.

  4 Ug karon tan-awa, sa diha nga sila nakakita niini sila natingala sa hilabihan, hangtud nga sila natumba ngadto sa yuta; kay sila wala motuo sa mga pulong nga gipamulong ni Nephi mahitungod sa labaw nga maghuhukom.

  5 Apan karon, sa diha nga sila nakakita sila mituo, ug ang kahadlok miabut diha kanila basin pa unya og ang tanan nga mga paghukom nga gipamulong ni Nephi moabut diha sa mga katawhan; busa sila mikurog, ug natumba sa yuta.

  6 Karon, sa walay langan sa diha nga ang maghuhukom gibuno—siya nga gidunggab sa iyang igsoon nga lalaki pinaagi sa usa ka takuban, ug siya milayas, ug ang mga sulugoon midagan ug misulti sa mga katawhan, mipahayag sa pagbuno diha kanila;

  7 Ug tan-awa ang mga katawhan nagpundok sa ilang mga kaugalingon ngadto sa hukmanan—ug tan-awa, sa ilang kahibulong sila nakakita niadtong lima ka mga tawo kinsa natumba ngadto sa yuta.

  8 Ug karon tan-awa ang mga katawhan walay kasayuran mahitungod sa pundok sa mga katawhan kinsa nagkatigum sa atanaman ni Nephi; busa sila miingon sa ilang mga kaugalingon: Kini nga mga tawo sila mao ba kinsa ang nagbuno sa maghuhukom, ug ang Dios naghampak kanila nga sila dili makalayas gikan kanato.

  9 Ug nahinabo nga sila migunit kanila, ug sila gigapos ug gibalhug ngadto sa bilanggoan. Ug dihay usa ka pahibalo nga gipasangyaw nga ang mga maghuhukom gibuno, ug nga ang mga mamumuno nadakpan ug gibalhug ngadto sa bilanggoan.

  10 Ug nahinabo nga sa pagkaugma ang mga katawhan nagkapundok sa ilang mga kaugalingon aron sa pagbangutan ug sa apagpuasa, diha sa lubong sa dungganan nga labaw nga maghuhukom kinsa gipatay.

  11 Ug sa ingon usab kadto nga mga maghuhukom kinsa tua sa tanaman ni Nephi, ug nakadungog sa iyang mga pulong, nagkapundok usab diha sa iyang lubong.

  12 Ug nahinabo nga sila nangutana taliwala sa mga katawhan, nag-ingon: Hain ang lima kinsa gipadala aron sa pagpakisayud mahitungod sa labaw nga maghuhukom kon siya namatay ba? Ug sila mitubag ug miingon: Mahitungod niining lima kinsa ikaw miingon nga ikaw mipadala, kami wala masayud; apan adunay lima kinsa mao ang mga mamumuno, nga kami mibalhug ngadto sa bilanggoan.

  13 Ug nahinabo nga ang mga maghuhukom nagtinguha nga sila dad-on; ug sila gidala, ug tan-awa sila mao ang lima kinsa gipadala; ug tan-awa ang mga maghuhukom nagpakisayud gikan kanila aron masayud mahitungod sa hinungdan, ug sila misulti kanila sa tanan nga ilang gibuhat, nag-ingon:

  14 Kami midagan ug miabut sa dapit sa hukmanan, ug sa diha nga kami nakakita sa tanan nga mga butang ingon sa gipamatuod ni Nephi, kami nahibulong hangtud nga kami natumba ngadto sa yuta; ug sa diha nga kami naulian sa panimuot gikan sa among kahibulong, tan-awa, sila mibalhug kanamo ngadto sa bilanggoan.

  15 Karon, kalabut sa pagbuno niini nga tawo, kami wala nasayud ug kinsa ang nagbuhat niini; ug mao lamang kini ang among nasayran, kami midagan ug miabut sumala sa imong gitinguha, ug tan-awa siya patay na, sumala sa mga pulong ni Nephi.

  16 Ug karon nahinabo nga ang mga maghuhukom mipasabut sa hinungdan ngadto sa mga katawhan, ug misinggit batok kang Nephi, nag-ingon: Tan-awa, kami nasayud nga kini si Nephi nakigsabut uban sa usa ka tawo sa pagpatay sa maghuhukom, ug unya siya mipahayag niini ngari kanato, nga siya makakabig kanato ngadto sa iyang tinuohan, nga siya magpataas sa iyang kaugalingon nga mahimo nga usa ka gamhanan nga tawo, pinili sa Dios, ug usa ka propeta.

  17 Ug karon tan-awa, kami maniid niini nga tawo, ug siya mokumpisal sa iyang kasaypanan ug magpahibalo ngari kanato sa tinuod nga mamumuno niini nga maghuhukom.

  18 Ug nahinabo nga ang lima gibuhian diha sa adlaw sa paglubong. Bisan pa niana, sila mibadlong sa mga maghuhukom sa mga pulong nga sila namulong batok ni Nephi, ug nakiglalis uban kanila, usag usa, hangtud nga sila milibug kanila.

  19 Bisan pa niana, sila misugo nga si Nephi kinahanglan dakpon ug gapuson ug dad-on sa atubangan sa pundok sa mga katawhan, ug sila misugod sa pagpangutana kaniya sa nagkalain-lain nga paagi nga sila makapasumpaki kaniya nga sila makapahamtang kaniya ngadto sa kamatayon—

  20 Nag-ingon ngadto kaniya: Ikaw nakigkunsabo; kinsa kining tawo nga nagbuhat niini nga pagbuno? Karon isulti kanamo, ug angkuna ang imong kasaypanan; nag-ingon, Tan-awa aniay salapi; ug usab kami motugyan nganha kanimo sa imong kinabuhi kon ikaw mosulti kanamo, ug moangkon sa kasabutan nga imong gihimo uban kaniya.

  21 Apan si Nephi miingon ngadto kanila: O kamo nga mga abuang, kamo nga gahi og kasingkasing, kamo nga mga buta, ug kamo nga mga katawhan nga btikig og liog, kamo nasayud ba, hangtud kanus-a motugot ang Ginoo nga inyong Dios nga kamo magpadayon niining inyong paagi sa pagpakasala?

  22 O angay unta kamo nga magsugod sa pagdangoyngoy ug apagbangutan, tungod sa ka dako sa kalaglagan niini nga panahon nga nagpaabut kaninyo, gawas kon kamo maghinulsol.

  23 Tan-awa kamo miingon nga ako nakigsabut uban sa usa ka tawo nga siya kinahanglan nga mobuno kang Seezoram, ang atong labaw nga maghuhukom. Apan tan-awa, ako moingon nganha kaninyo, nga kini tungod nga ako nagpamatuod nganha kaninyo nga kamo unta masayud mahitungod niini nga butang; oo, gani alang sa usa ka saksi nganha kaninyo, ako nasayud sa mga pagkadautan ug sa mga pagkasalawayon nga anaa kaninyo.

  24 Ug tungod kay ako mihimo niini, kamo moingon nga ako nakigsabut uban sa usa ka tawo nga siya kinahanglan nga mohimo niini nga butang; oo, tungod kay ako mipakita nganha kaninyo niini nga timailhan kamo nasuko ngari kanako, ug nagtinguha sa paglaglag sa akong kinabuhi.

  25 Ug karon tan-awa, ako magpakita nganha kaninyo og lain nga timailhan, ug mapamatud-an kon kamo niini nga butang magtinguha pa sa paglaglag kanako.

  26 Tan-awa ako moingon nganha kaninyo: Lakaw ngadto sa balay ni Seantum, kinsa aigsoon ni Seezoram, ug sulti ngadto kaniya—

  27 Si Nephi ba, ang nagpatuo nga propeta, kinsa nanagna sa daghan nga mga dautan mahitungod niini nga mga katawhan, nakigsabut uban kanimo, diin ikaw mibuno kang Seezoram, kinsa imong igsoon nga lalaki?

  28 Ug tan-awa, siya moingon nganha kaninyo, wala.

  29 Ug kamo moingon ngadto kaniya: Ikaw ba mibuno sa imong igsoon nga lalaki?

  30 Ug siya mobarug uban sa kahadlok ug dili masayud kon unsa ang isulti. Ug tan-awa, siya molimud nganha kaninyo; ug siya magpatuo ingon nga siya natingala; bisan pa niana, siya mopahayag nganha kaninyo nga siya walay sala.

  31 Apan tan-awa, kamo mohiling kaniya, ug kamo makakita og dugo diha sa sidsid sa iyang kupo.

  32 Ug sa diha nga kamo makakita niini, kamo moingon: Diin gikan kini nga dugo? Wala ba kami makaila nga kini mao ang dugo sa imong igsoon nga lalaki?

  33 Ug unya siya mokurog, ug makita nga luspad, ingon og ang kamatayon miabut na diha kaniya.

  34 Ug unya kamo moingon: Tungod niini nga kahadlok ug niini nga kaluspad nga gipakita sa imong nawong, tan-awa, kami nasayud nga ikaw adunay sala.

  35 Ug unya ang dako nga kahadlok moabut nganha kaniya; ug unya siya mokumpisal nganha kaninyo, ug dili na molimud nga siya mihimo niini nga pagbuno.

  36 Ug unya siya moingon nganha kaninyo, nga ako, si Nephi, walay kasayuran mahitungod sa hitabo gawas nga kini gihatag ngari kanako pinaagi sa gahum sa Dios. Ug unya kamo masayud nga ako usa ka matarung nga tawo, ug nga ako gipadala nganha kaninyo gikan sa Dios.

  37 Ug nahinabo nga sila miadto ug mihimo, gani sumala sa gisulti ni Nephi ngadto kanila. Ug tan-awa, ang mga pulong ni Nephi nga iyang gipanulti mga tinuod; kay sumala sa iyang mga pulong siya milimud; ug usab sumala sa mga pulong siya mikumpisal.

  38 Ug siya gidala aron sa pagmatuod nga siya sa iyang kaugalingon mao gayud ang mamumuno, hangtud ang lima gibuhian, ug usab si Nephi.

  39 Ug dihay pipila sa mga Nephite kinsa mituo sa mga pulong ni Nephi; ug adunay uban usab, kinsa mituo tungod sa pagpamatuod sa lima, kay sila nakabig samtang sila diha sa sulod sa bilanggoan.

  40 Ug karon dihay pipila sa mga katawhan, kinsa miingon nga si Nephi usa ka propeta.

  41 Ug dihay uban kinsa miingon: Tan-awa, siya usa ka dios, kay gawas kon siya usa ka dios siya dili masayud sa tanan nga mga butang. Kay tan-awa, siya misulti kanato sa mga hunahuna sa atong mga kasingkasing, ug usab misulti kanato sa mga butang; ug gani siya midala ngadto sa atong kasayuran sa tinuod nga mamumuno sa atong labaw nga maghuhukom.