Helaman 6
  Mga Footnote
  Theme

  Kapitulo 6

  Ang matarung nga mga Lamanite misangyaw ngadto sa mga dautan nga Nephite—Ang duha ka pundok sa mga katawhan miuswag sa panahon sa kalinaw ug kabuhong—Si Lucifer, ang tinubdan sa sala, mikutaw sa mga kasingkasing sa mga dautan ug sa mga tulisan ni Gadianton sa pagbuno ug sa pagkadautan—Ang mga tulisan ang mipuli sa panggamhanan sa mga Nephite. Mga 29–23 B.C.

  1 Ug nahinabo nga diha sa ikakan-uman ug duha nga tuig ang pagmando sa mga maghuhukom natapos, ang tanan niini nga mga butang nahitabo ug ang mga Lamanite nahimo, ang labaw nga bahin kanila, nga usa ka matarung nga mga katawhan, hangtud nga ang ilang apagkamatarung milabaw pa niana sa mga Nephite, tungod sa ilang pagkalig-on ug sa ilang pagkamakanunayon diha sa hugot nga pagtuo.

  2 Kay tan-awa, dihay daghan sa mga Nephite nga nahimo nga amagahi ug dili mahinulsulon ug hilabihan nga pagkadautan hangtud nga sila misalikway sa pulong sa Dios ug sa tanan nga pagsangyaw ug pagpanagna nga miabut diha kanila.

  3 Bisan pa niana, ang mga katawhan sa simbahan nakabaton og dako nga hingpit nga kalipay tungod sa pagkakabig sa mga Lamanite, oo, tungod sa simbahan sa Dios, nga natukod diha kanila. Ug sila anakigdait sa usag usa, ug naglipay sa usag usa, ug nakabaton og dako nga hingpit nga kalipay.

  4 Ug nahinabo nga daghan sa mga Lamanite miabut ngadto sa yuta sa Zarahemla, ug nagpadayag ngadto sa mga katawhan sa mga Nephite sa pamaagi sa ilang apagkakabig, ug miawhag kanila ngadto sa hugot nga pagtuo ug paghinulsol.

  5 Oo, ug daghan ang misangyaw uban sa hilabihan ka dako nga gahum ug pagtugot, ngadto sa pagdala sa daghan kanila ngadto sa kinahiladman sa pagkamapainubsanon, aron mahimo nga mga mapainubsanon nga sumusunod sa Dios ug sa Kordero.

  6 Ug nahinabo nga daghan sa mga Lamanite miadto sa yuta sa amihanan nga bahin; ug usab si Nephi ug si Lehi miadto sa yuta sa aamihanan nga bahin, aron sa pagsangyaw ngadto sa mga katawhan. Ug sa ingon natapos ang ikakan-uman ug tulo nga tuig.

  7 Ug tan-awa, dihay kalinaw sa tibuok yuta, hangtud nga ang mga Nephite miadto sa bisan diin nga bahin sa yuta nga sila buot, bisan diha sa mga Nephite o sa mga Lamanite.

  8 Ug nahinabo nga ang mga Lamanite miadto usab sa bisan asa sila buot, bisan kon kini taliwala sa mga Lamanite o taliwala sa mga Nephite; ug sa ingon sila nakabaton og gawasnon nga pagpakigdait sa usag usa sa pagpalit o sa pagbaligya, ug sa pag-angkon og bahandi, sumala ngadto sa ilang tinguha.

  9 Ug nahinabo nga sila nahimo nga hilabihan ka adunahan, ang mga Lamanite ug ang mga Nephite; ug nakabaton og hilabihan ka daghan nga bulawan, ug mga pilak, ug sa tanan nga matang sa mahalon nga mga metal, didto sa yuta sa habagatan ug didto sa yuta sa amihanan.

  10 Karon ang yuta sa habagatan gitawag og Lehi, ug ang yuta sa amihanan gitawag og aMulek, diin sunod sa anak nga lalaki ni Sedechias; kay ang Ginoo midala kang Mulek ngadto sa yuta sa amihanan, ug kang Lehi ngadto sa yuta sa habagatan.

  11 Ug tan-awa, dihay tanan nga matang sa bulawan diha niining duha ka mga yuta, ug pilak, ug sa mahalon nga oro sa matag matang; ug usab dihay mga talagsaon nga mga mamumuo, kinsa mibuhat sa tanan nga matang sa oro ug naglunsay niini; ug sa ingon sila nahimo nga mga adunahan.

  12 Sila mipatubo og mga lugas sa dinaghan, didto sa amihanan ug didto sa habagatan; ug sila milambo sa hilabihan, didto sa amihanan ug didto sa habagatan. Ug sila misanay ug nagkaanam sa hilabihan ka lig-on diha sa yuta. Ug sila mipasanay og daghan nga mga panon ug mga kahayopan, oo, daghan nga mga linaming.

  13 Tan-awa, ang ilang mga babaye nag-uma ug nagbubod og hilo, ug naghimo sa tanan nga matang sa panapton, ug maanindot nga pagkalalik nga mga sida nga panapton sa matag matang, aron sa pagtabon sa ilang pagkahubo. Ug sa ingon ang ikakan-uman ug upat nga tuig milabay diha sa kalinaw.

  14 Ug sa ikakan-uman ug lima nga tuig sila usab nakaangkon og dako nga hingpit nga kalipay ug kalinaw, oo, daghan nga mga pagsangyaw ug mga panagna mahitungod niana nga moabut. Ug sa ingon milabay ang ikakan-uman ug lima nga tuig.

  15 Ug nahinabo nga sa ikakan-uman ug unom nga tuig sa pagmando sa mga maghuhukom, tan-awa, si aCezoram gibuno sa usa ka wala mailhi nga tawo samtang siya naglingkod sa hukmanan. Ug nahinabo sa mao gihapon nga tuig, ang iyang anak nga lalaki, kinsa natudlo sa mga katawhan puli kaniya, gibuno usab. Ug sa ingon natapos ang ikakan-uman ug unom nga tuig.

  16 Ug sa pagsugod sa ikakan-uman ug pito nga tuig ang mga katawhan nagsugod na usab sa pagtubo sa hilabihan nga kadautan.

  17 Kay tan-awa, ang Ginoo mipanalangin kanila sa dugay nga panahon uban sa mga katigayunan sa kalibutan nga sila wala makutaw sa kasuko, sa pagpakiggubat, ni sa pagpaagas sa dugo; busa sila misugod sa pagbutang sa ilang mga kasingkasing diha sa ilang mga katigayunan; oo, sila misugod sa pagpangita aron makaangkon og bahandi nga sila unta mabayaw ibabaw sa uban; busa sila misugod sa paghimo og mga atinago nga mga pagbuno, ug sa pagpanulis ug sa pagpanglungkab, nga sila unta makaangkon og katigayunan.

  18 Ug karon tan-awa, kadto nga mga mamumuno ug mga nanglungkab mao ang usa ka pundok kinsa gitukod pinaagi ni Kishkumen ug ni aGadianton. Ug karon nahinabo nga dihay daghan, bisan diha sa mga Nephite, sa panon ni Gadianton. Apan tan-awa, sila labaw ka daghan taliwala sa labaw ka dautan nga bahin sa mga Lamanite. Ug sila gitawag nga mga tulisan ni Gadianton ug mga mamumuno.

  19 Ug kini mao sila kinsa mibuno sa labaw nga maghuhukom nga si Cezoram ug sa iyang anak; samtang diha sa hukmanan; ug tan-awa, sila wala mahibaloi.

  20 Ug karon nahinabo nga sa diha nga ang mga Lamanite nakakita nga adunay mga tulisan taliwala kanila sila hilabihan ka masulub-on; ug sila migamit sa matag pamaagi diha sa ilang gahum aron sa paglaglag kanila gikan sa ibabaw sa yuta.

  21 Apan tan-awa, si Satanas mikutaw sa mga kasingkasing sa labaw nga bahin sa mga Nephite, hangtud nga sila nagkahiusa uban niadto nga mga pundok sa mga tulisan, ug misulod ngadto sa ilang mga pakigsaad ug sa ilang mga panumpa, nga sila mopanalipod ug moamping sa usag usa diha sa bisan unsa nga kalisud sa ilang kahimtang, nga sila dili mag-antus sa ilang mga pagbuno ug sa ilang mga panglungkab ug sa ilang mga pangawat.

  22 Ug nahinabo nga sila adunay ilang mga timaan, oo, sa ilang atinago nga mga timaan, ug sa ilang tinago nga mga pulong; ug kini aron sila mailhan nga usa ka igsoon kinsa misulod ngadto sa pakigsaad, nga sa bisan unsa nga pagkadautan nga buhaton sa iyang igsoon siya dili madaot pinaagi sa iyang igsoon, ni pinaagi niadto kinsa wala mahisakop sa ilang pundok kinsa midala niini nga pakigsaad.

  23 Ug sa ingon sila makabuno, ug makapanglungkab, ug makapangawat, ug makabuhat sa malaw-ay nga mga buhat ug sa tanan nga matang sa pagkadautan, supak sa mga balaod sa ilang nasud ug usab sa mga balaod sa ilang Dios.

  24 Ug si bisan kinsa kadto nga nahisakop sa ilang pundok nga mopadayag ngadto sa kalibutan sa ilang apagkadautan ug pagkasalawayon, kinahanglan pagahusayon, dili pinaagi sa mga balaod sa ilang nasud, apan sumala sa mga balaod sa ilang pagkadautan nga gikahatag pinaagi ni Gadianton ug Kishkumen.

  25 Karon tan-awa, mao kini ang tinagoan nga mga apanumpa ug mga pakigsaad nga gisugo ni Alma ngadto sa iyang anak nga lalaki nga dili gayud moadto sa mga katawhan, basin pa unya nga kini mao ang mahimo nga hinungdan sa pagdala sa mga katawhan ngadto sa kalaglagan.

  26 Kay tan-awa, kadto nga mga atinago nga panumpa ug pakigsaad wala moabut ngadto kang Gadianton gikan sa mga talaan nga gihatag ngadto kang Helaman; apan tan-awa, sila gibutang diha sa kasingkasing ni Gadianton pinaagi niana nga bmao gihapon nga binuhat kinsa mao ang nagdani sa atong unang mga ginikanan sa pagkaon sa gidili nga bunga—

  27 Oo, kana nga mao gihapon nga binuhat kinsa mao ang naglaraw uban ni aCain, nga kon siya mobuno sa iyang igsoon nga lalaki nga si Abel kinahanglan kini dili mahibaloan ngadto sa mga katawhan. Ug siya naglaraw uban ni Cain ug sa iyang mga sumusunod gikan niana nga panahon.

  28 Ug usab kana nga mao gihapon nga binuhat kinsa misugyot niini ngadto sa mga kasingkasing sa mga katawhan sa apagtukod sa usa ka tore nga may igo ang gitas-on nga sila unta makaadto sa langit. Ug mao gihapon kini nga binuhat kinsa mitultol sa mga katawhan kinsa miabut gikan niana nga tore nganhi niini nga yuta; kinsa misabwag sa buluhaton sa kangitngit ug sa mga pagkasalawayon ibabaw sa tibuok yuta hangtud nga siya miguyod sa mga katawhan ngadto sa bhingpit nga kalaglagan, ug ngadto sa walay katapusan nga impyerno.

  29 Oo, kini mao gihapon nga binuhat kinsa misugyot niini ngadto sa kasingkasing ni aGadianton sa pagpadayon sa pagdala sa buhat sa kangitngit, ug sa tinago nga pagbuno; ug siya midala niini gikan sa sinugdanan sa tawo gani hangtud ngadto niini nga panahon.

  30 Ug tan-awa, mao kini siya kinsa mao ang atinubdan sa tanan nga mga sala. Ug tan-awa, siya mipadayon sa iyang mga buluhaton sa kangitngit ug tinago nga pagbuno, ug mihatag sa ilang mga laraw, ug sa ilang mga panumpa, ug sa ilang mga pakigsaad, ug sa ilang mga laraw sa makahahadlok nga pagkadautan, gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan sumala sa iyang mahuptan diha sa mga kasingkasing sa mga katawhan.

  31 Ug karon tan-awa, siya adunay gahum diha sa mga kasingkasing sa mga Nephite; oo, hangtud nga sila nahimo nga hilabihan sa kadautan; oo, ang labaw nga bahin kanila mibiya sa agianan sa pagkamatarung, ug amiyatak sa ilang mga tiil sa mga sugo sa Dios, ug mibiya ngadto sa ilang mga kaugalingon nga mga pamaagi, ug mihimo ngadto sa ilang mga kaugalingon og mga dios-dios sa ilang mga bulawan ug sa ilang mga pilak.

  32 Ug nahinabo nga kining tanan nga mga kadautan miabut ngadto kanila sulod lamang sa adili dugay nga mga tuig, hangtud nga ang labaw nga mga bahin niini miabut ngadto kanila sa ikakan-uman ug pito nga tuig sa pagmando sa mga maghuhukom ibabaw sa mga katawhan ni Nephi.

  33 Ug sila mitubo diha sa ilang pagkadautan sa ikakan-uman ug walo nga tuig usab, ngadto sa dako nga kasubo ug pagminatay sa mga matarung.

  34 Ug sa ingon kita nakakita nga ang mga Nephite misugod sa pagkunhod tungod sa pagkawalay pagtuo, ug mitubo diha sa pagkadautan ug mga pagkasalawayon, samtang ang mga Lamanite misugod sa pagtubo sa hilabihan diha sa kasayuran sa ilang Dios; oo, sila misugod sa paghupot sa iyang mga balaod ug mga sugo ug naglakaw diha sa kamatuoran ug pagkamatarung sa iyang atubangan.

  35 Ug sa ingon kita makakita nga ang Espiritu sa Ginoo misugod sa apagbiya gikan sa mga Nephite, tungod sa pagkadautan ug pagkatig-a sa ilang mga kasingkasing.

  36 Ug sa ingon kita nakakita nga ang Ginoo misugod pagbu-bu sa iyang Espiritu diha sa mga Lamanite tungod sa ilang kadali ug kahilig sa pagtuo diha sa iyang mga pulong.

  37 Ug nahinabo nga ang mga Lamanite nangita sa pundok sa mga tulisan ni Gadianton ug sila misangyaw sa pulong sa Dios taliwala sa labaw nga dautan nga bahin kanila, hangtud nga kini nga pundok sa mga tulisan nalaglag sa hingpit gikan sa taliwala sa mga Lamanite.

  38 Ug nahinabo sa lain nga bahin, nga ang mga Nephite milig-on kanila ug mibulig kanila, nagsugod diha sa labaw nga dautan nga bahin kanila, hangtud nga sila mitabon sa tibuok yuta sa mga Nephite, ug gihaylo ang labaw nga bahin sa mga matarung hangtud nga sila miabut sa pagtuo diha sa ilang mga buhat ug miambit sa ilang mga salin, ug sa pag-apil uban kanila diha sa ilang tinago nga mga pagbuno ug mga kalihokan.

  39 Ug sa ingon sila nakaangkon sa bugtong nga pagdumala sa panggamhanan, hangtud nga sila miyatak sa ilang mga tiil ug mibunal ug migisi-gisi ug mitalikod sa mga akabus ug sa mga maaghup, ug sa mapainubsanon nga mga sumusunod sa Dios.

  40 Ug sa ingon kita nakakita nga sila anaa sa makalilisang nga kahimtang, ug anagkahinog alang sa usa ka walay katapusan nga kalaglagan.

  41 Ug nahinabo nga sa ingon natapos ang ikakan-uman ug walo nga tuig sa pagmando sa mga maghuhukom ibabaw sa mga katawhan ni Nephi.