Mga Kasulatan
Helaman 1
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Basahon ni Helaman

Usa ka asoy sa mga Nephite. Ang ilang mga gubat ug mga panagbingkil, ug ang ilang mga panagsumpaki. Ug usab ang mga panagna sa daghan nga balaan nga mga propeta, sa dili pa ang pag-anhi ni Kristo, sumala sa mga talaan ni Helaman, kinsa mao ang anak nga lalaki ni Helaman, ug usab sumala sa mga talaan sa iyang anak nga mga lalaki, bisan hangtud sa pag-anhi ni Kristo. Ug usab daghan sa mga Lamanite nangakabig. Usa ka asoy sa ilang pagkakabig. Usa ka asoy sa pagkamatarung sa mga Lamanite, ug ang mga pagkadautan ug mga pagkasalawayon sa mga Nephite, sumala sa talaan ni Helaman ug sa iyang anak nga mga lalaki, bisan hangtud sa pag-anhi ni Kristo, nga gitawag og ang basahon ni Helaman, ug uban pa.

Kapitulo 1

Si Pahoran nga ikaduha nahimo nga labaw nga maghuhukom ug gibuno pinaagi kang Kishkumen—Si Pacumeni mipuli sa hukmanan—Si Coriantumr nangulo sa mga kasundalohan sa mga Lamanite, miilog sa Zarahemla, ug mipatay kang Pacumeni—Si Moronihah mibuntog sa mga Lamanite ug miilog sa Zarahemla, ug si Coriantumr gipatay. Mga 52–50 B.C.

1 Ug karon tan-awa, nahinabo nga sa pagsugod sa ikakap-atan nga tuig sa pagmando sa mga maghuhukom ibabaw sa mga katawhan ni Nephi, dihay nagsugod nga usa ka makuyaw nga kalisdanan taliwala sa mga katawhan sa mga Nephite.

2 Kay tan-awa, si aPahoran namatay, ug tua na sa yuta; busa dihay nagsugod nga usa ka makuyaw nga panagbingkil mahitungod kon kinsa ang moangkon sa hukmanan diha sa mga kaigsoonan, kinsa anak nga mga lalaki ni Pahoran.

3 Karon mao kini ang ilang mga ngalan kinsa nanagbingkil alang sa hukmanan, kinsa mao usab ang hinungdan sa panagbingkil sa mga katawhan: Si Pahoran, si Paanchi, ug si Pacumeni.

4 Karon kini sila dili lamang mao ang tanan nga anak nga mga lalaki ni Pahoran (kay siya adunay daghan), apan kini sila mao ang nagkabingkil sa hukmanan; busa, sila ang hinungdan sa tulo ka mga pundok taliwala sa mga katawhan.

5 Bisan pa niana, nahinabo nga si Pahoran ang natudlo pinaagi sa atingog sa mga katawhan nga mahimo nga labaw nga maghuhukom ug usa ka gobernador ibabaw sa mga katawhan ni Nephi.

6 Ug nahinabo nga si Pacumeni, sa diha nga siya nakakita nga siya dili makaangkon sa hukmanan, siya nakighiusa uban sa tingog sa mga katawhan.

7 Apan tan-awa, si Paanchi, ug kana nga bahin sa mga katawhan nga matinguhaon nga siya mao ang mahimo nila nga gobernador, nasuko sa hilabihan; busa, siya hapit na moulog-ulog niadto nga mga katawhan sa pag-alsa sa pagsukol batok sa ilang mga kaigsoonan.

8 Ug nahinabo nga ingon nga siya hapit na mohimo niini, tan-awa, siya gidakop, ug gihukman sumala sa tingog sa mga katawhan, ug gisilutan ngadto sa kamatayon; kay siya mialsa sa pagsukol ug nagtinguha sa paglaglag sa akalingkawasan sa mga katawhan.

9 Karon sa diha nga kadtong mga katawhan kinsa matinguhaon nga siya gayud ang mahimo nga ilang gobernador nakakita nga siya gihukman sa kamatayon, busa sila nasuko, ug tan-awa, sila mipadala sa usa nga si Kishkumen, gani ngadto sa hukmanan ni Pahoran, ug gibuno si Pahoran samtang siya naglingkod diha sa hukmanan.

10 Ug siya gigukod sa mga sulugoon ni Pahoran; apan tan-awa, kusog kaayo ang pagdagan ni Kishkumen nga walay tawo nga nakaapas kaniya.

11 Ug siya miadto ngadto kanila nga nagpadala kaniya, ug silang tanan misulod sa usa ka pakigsaad, oo, nanumpa sa ilang walay katapusan nga Magbubuhat, nga sila dili mosulti ni bisan kinsa nga tawo nga si Kishkumen mao ang nagbuno kang Pahoran.

12 Busa, si Kishkumen wala mailhi taliwala sa mga katawhan ni Nephi, kay siya nagtakuban niana nga higayon sa iyang pagbuno ni Pahoran. Ug si Kishkumen ug ang iyang pundok, kinsa misulod sa pakigsaad uban kaniya, miipon sa ilang mga kaugalingon uban sa mga katawhan, sa usa ka paagi nga silang tanan dili masakpan; apan kutob sa nasakpan gihukman sa akamatayon.

13 Ug karon tan-awa, si Pacumeni natudlo, sumala sa tingog sa mga katawhan, aron mahimo nga labaw nga maghuhukom ug usa ka gobernador ibabaw sa mga katawhan, magmando puli sa iyang igsoon nga lalaki nga si Pahoran; ug kini sumala sa iyang katungod. Ug kining tanan nahinabo sa ikakap-atan ka tuig sa pagmando sa mga maghuhukom; ug kini adunay katapusan.

14 Ug nahinabo sa ikakap-atan ug unang tuig sa pagmando sa mga maghuhukom, nga ang mga Lamanite nagtigum og daghan kaayo nga pundok sa mga kasundalohan nga mga lalaki ug misangkap kanila uban sa mga espada, ug uban sa mga sundang ug uban sa mga gapasan, ug uban sa mga panâ, ug uban sa mga panagang sa ulo, ug uban sa mga taming sa lawas ug uban sa tanan nga matang sa mga panagang sa matag matang.

15 Ug sila milugsong pag-usab aron sa pagpakig-away batok sa mga Nephite. Ug sila gipangulohan pinaagi sa usa ka tawo kansang ngalan mao si Coriantumr; ug siya usa ka kaliwat ni Zarahemla; ug siya usa ka masupilon nga gikan sa mga Nephite; ug siya usa ka dako ug kusgan nga tawo.

16 Busa, ang hari sa mga Lamanite, kansang ngalan mao si Tubaloth, kinsa mao ang anak ni aAmmoron, nagtuo nga si Coriantumr, nga usa ka kusgan nga tawo, makabarug batok sa mga Nephite, ingon nga usa ka kusgan ug usab uban sa iyang dako nga kaalam, hangtud nga pinaagi sa pagpadala kaniya siya makaangkon og gahum ibabaw sa mga Nephite—

17 Busa siya mikutaw kanila sa kasuko, ug siya mipundok sa iyang mga kasundalohan, ug siya mitudlo kang Coriantumr nga mahimo nga ilang pangulo, ug misugo nga sila momartsa ngadto sa yuta sa Zarahemla aron makig-away batok sa mga Nephite.

18 Ug nahinabo nga tungod sa daghan nga mga panagbingkil ug daghan nga kalisdanan sa panggamhanan, nga sila wala magbutang og igo nga mga magbalantay sa yuta sa Zarahemla; kay sila nagtuo nga ang mga Lamanite dili mosulong sa kinapusoran sa ilang mga yuta sa pagsulong nianang dako nga dakbayan nga Zarahemla.

19 Apan nahinabo nga si Coriantumr mimartsa nga nangulo sa iyang hilabihan ka daghan nga mga panon, ug miabut nganha sa mga lumulupyo sa dakbayan, ug ang ilang pagmartsa ingon nga hilabihan ka kusog nga wala nay panahon alang sa mga Nephite sa pagpundok sa ilang mga kasundalohan.

20 Busa si Coriantumr mipatay sa magbalantay diha sa ganghaan sa dakbayan, ug mimartsa uban sa tibuok niya nga kasundalohan sulod sa dakbayan, ug sila mipatay sa matag usa nga misupak kanila, hangtud nga sila miilog sa tibuok dakbayan.

21 Ug nahinabo nga si Pacumeni, kinsa mao ang labaw nga maghuhukom, milayas gikan kang Coriantumr, gani ngadto sa mga paril sa dakbayan. Ug nahinabo nga si Coriantumr mibunal kaniya ngadto sa paril, hangtud nga siya namatay. Ug sa ingon natapos ang mga adlaw ni Pacumeni.

22 Ug karon sa pagkakita ni Coriantumr nga siya nakailog na sa dakbayan sa Zarahemla, ug nakakita nga ang mga Nephite milayas gikan sa ilang atubangan, ug gipatay, ug gidakop, ug gibalhug sa bilanggoan, ug nga siya nakaangkon sa labing lig-on nga kota sa tanan nga dapit sa yuta, ang iyang kasingkasing nadasig hangtud nga siya hapit na unta mosulong batok sa tanan nga yuta.

23 Ug karon siya wala magdugay sa yuta sa Zarahemla, apan siya mimartsa uban sa daghan nga kasundalohan, bisan paingon ngadto sa dakbayan sa Bountiful; kay kini mao ang iyang tumong ang pagsulong ug paghawan sa iyang agianan pinaagi sa espada, aron siya makaangkon sa amihanan nga mga bahin sa yuta.

24 Ug, nagdahum nga ang ilang kinadak-an nga kusog anaa sa tunga-tunga sa yuta, busa siya mimartsa, wala mohatag kanila og panahon nga magkatigum sa ilang mga kaugalingon pagdungan gawas sa gagmay nga mga pundok; ug niini nga paagi sila misulong diha kanila ug mipatay kanila ngadto sa yuta.

25 Apan tan-awa, kini nga pagmartsa ni Coriantumr agi sa tunga-tunga sa yuta nakahatag ni Moronihah og dako nga bintaha ibabaw kanila, bisan pa sa kadaghan sa gidaghanon sa mga Nephite kinsa nangamatay.

26 Kay tan-awa, si Moronihah nagdahum nga ang mga Lamanite dili mosulong ngadto sa tunga-tunga sa yuta, apan nga sila mosulong sa mga dakbayan libut diha sa mga utlanan ingon sa ilang gihimo kaniadto; busa si Moronihah misugo nga ang ilang lig-on nga mga kasundalohan kinahanglan manalipod niadto nga mga bahin libut sa may mga utlanan.

27 Apan tan-awa, ang mga Lamanite wala mahadlok sumala sa iyang tinguha, apan sila misulong sa tunga-tunga sa yuta, ug miilog sa labing mahinungdanon nga dakbayan nga mao ang dakbayan sa Zarahemla, ug mimartsa taliwala sa labing mahinungdanon nga mga bahin sa yuta, mipatay sa mga katawhan sa hilabihan nga pagpamatay, sa mga lalaki, sa mga babaye, ug sa mga bata, miilog sa daghan nga mga dakbayan ug daghan nga mga kota.

28 Apan sa diha nga si Moronihah nakamatikod niini, siya sa diha-diha mipadala ni Lehi uban sa mga kasundalohan sa palibut aron sa pagsanta kanila sa dili pa sila moabut sa yuta sa Bountiful.

29 Ug sa ingon siya mihimo; ug siya misanta kanila sa wala pa sila moabut sa yuta sa Bountiful, ug nakig-away ngadto kanila, hangtud nga sila misugod sa pagsibug balik ngadto sa yuta sa Zarahemla.

30 Ug nahinabo nga si Moronihah misanta kanila sa ilang pagsibug, ug nakig-away ngadto kanila, hangtud nga kini nahimo nga usa ka hilabihan ka dugoon nga panag-away; oo, daghan ang mga namatay, ug uban sa mga namatay si aCoriantumr nakita usab.

31 Ug karon, tan-awa, ang mga Lamanite dili makasibug bisan asa, ni sa amihanan, ni sa habagatan, ni sa silangan, ni sa kasadpan, kay sila giliyokan sa tanan nga dapit sa mga Nephite.

32 Ug sa ingon si Coriantumr midasmag sa mga Lamanite ngadto sa taliwala sa mga Nephite, hangtud nga sila anaa sa gahum sa mga Nephite, ug siya gayud namatay, ug ang mga Lamanite miampo sa ilang mga kaugalingon ngadto sa mga kamot sa mga Nephite.

33 Ug nahinabo nga si Moronihah miilog sa dakbayan sa Zarahemla pag-usab, ug misugo nga ang mga Lamanite nga mga binilanggo mobiya gikan sa yuta nga malinawon.

34 Ug sa ingon natapos ang ikakap-atan ug unang tuig sa pagmando sa mga maghuhukom.