Helaman 2
  Mga Footnote
  Theme

  Kapitulo 2

  Si Helaman, ang anak ni Helaman, nahimo nga labaw nga maghuhukom—Si Gadianton mao ang nangulo sa panon ni Kishkumen—Ang sulugoon ni Helaman mibuno kang Kishkumen, ug si Gadianton ug ang pundok ni Gadianton milayas ngadto sa kamingawan. Mga 50–49 B.C.

  1 Ug nahinabo sa ikakap-atan ug ikaduha nga tuig sa pagmando sa maghuhukom, human si Moronihah nakapatunhay pag-usab sa kalinaw tali sa mga Nephite ug sa mga Lamanite, tan-awa walay usa nga makapuli sa hukmanan; busa dihay misugod nga usa ka panagbingkil pag-usab taliwala sa mga katawhan mahitungod kinsa ang mopuli sa hukmanan.

  2 Ug nahinabo nga si Helaman, kinsa anak ni Helaman, mao ang natudlo nga mopuli sa hukmanan pinaagi sa tingog sa mga katawhan.

  3 Apan tan-awa, si aKishkumen kinsa mibuno ni Pahoran, naghulat aron sa paglaglag ni Helaman usab; ug siya giabagan sa iyang mga pundok, kinsa misulod ngadto sa usa ka pakigsaad nga walay usa nga masayud sa iyang pagkadautan.

  4 Kay dihay usa nga si aGadianton, kinsa hilabihan ka hanas sa daghan nga mga pulong, ug usab sa iyang pagpangilad, aron sa pagpadayon sa mga tinago nga buhat sa pagbuno ug sa pagpanulis; busa siya nahimo nga pangulo sa pundok ni Kishkumen.

  5 Busa siya miulog-ulog kanila, ug usab si Kishkumen, nga kon sila mobutang kaniya sa hukmanan siya motugyan ngadto kanila kinsa nahisakop sa iyang pundok nga sila ibutang diha sa gahum ug katungod taliwala sa mga katawhan; busa si Kishkumen nagtinguha sa paglaglag ni Helaman.

  6 Ug nahinabo samtang siya nagpaingon ngadto sa hukmanan aron sa paglaglag ni Helaman, tan-awa usa sa mga sulugoon ni Helaman, ingon nga nakaguwa niana nga gabii, ug nakaangkon, pinaagi sa pagtakuban, sa usa ka kasayuran niadto nga mga laraw nga gimugna pinaagi niini nga pundok aron sa paglaglag ni Helaman—

  7 Ug nahinabo nga siya nakasugat ni Kishkumen, ug siya mihatag ngadto kaniya sa usa ka timailhan; busa si Kishkumen mipahibalo ngadto kaniya sa tumong sa iyang tinguha, nagtinguha nga siya modala kaniya ngadto sa hukmanan aron siya makabuno ni Helaman.

  8 Ug sa diha nga ang sulugoon ni Helaman nasayud sa tanan nga katuyoan ni Kishkumen, ug nga kini mao ang iyang tumong sa pagbuno, ug usab kini mao ang tumong sa tanan niadto kinsa nahisakop sa iyang pundok sa pagbuno, ug sa pagpanulis, ug sa pag-angkon og gahum, (ug kini mao ang ilang atinago nga laraw, ug ang ilang kalihokan) ang sulugoon ni Helaman miingon ngadto kang Kishkumen: Moadto kita ngadto sa hukmanan.

  9 Karon kini nakapahimuot ni Kishkumen sa hilabihan, kay siya nagdahum nga siya molampos sa iyang laraw; apan tan-awa ang sulugoon ni Helaman, samtang sila nagpaingon ngadto sa hukmanan, midunggab kang Kishkumen gani ngadto sa iyang kasingkasing, nga siya namatay nga wala makaagulo. Ug siya midagan ug misulti kang Helaman sa tanan nga mga butang nga siya nakakita, ug nakadungog, ug nakahimo.

  10 Ug nahinabo nga si Helaman misugo sa mga sundalo aron sa pagdakop niini nga mga pundok sa mga tulisan ug tinago nga mga mamumuno, nga sila unta pagasilutan sumala sa balaod.

  11 Apan tan-awa, sa diha nga si Gadianton nakakita nga si Kishkumen wala mobalik siya nahadlok basin pa unya og siya pagalaglagon; busa siya misugo sa iyang pundok nga mosunod kaniya. Ug sila milayas gikan sa yuta, sa usa ka tinago nga agianan, ngadto sa kamingawan; ug sa ingon nga sa diha nga si Helaman misugo sa mga sundalo sa pagsikop kanila sila wala na makita bisan diin.

  12 Ug dugang pa niining mao nga Gadianton pagahisgutan sa umaabut. Ug sa ingon natapos ang ikakap-atan ug ikaduha nga tuig sa pagmando sa mga maghuhukom ibabaw sa mga katawhan ni Nephi.

  13 Ug tan-awa, sa katapusan niini nga basahon inyong makita nga kini si aGadianton mao ang hinungdan sa pagkapukan, oo, sa hingpit nga kalaglagan sa mga katawhan ni Nephi.

  14 Tan-awa ako wala magpasabut sa katapusan sa basahon ni Helaman, apan ako nagpasabut sa katapusan sa basahon ni Nephi, diin ako mikuha sa tanan nga asoy nga ako misulat.