Điềm Triệu về Những Thời Kỳ
    Footnotes
    Theme

    Điềm Triệu về Những Thời Kỳ

    Những sự kiện hay những kinh nghiệm mà Thượng Đế ban cho loài người để cho thấy rằng một điều gì quan trọng trong công việc của Ngài đã xảy ra hay sắp xảy ra. Trong những ngày sau, nhiều điềm triệu chỉ về Sự Tái Lâm của Đấng Cứu Rỗi đã được tiên tri. Những dấu hiệu này giúp những người trung tín nhận thức được kế hoạch của Thượng Đế, để được báo trước, và chuẩn bị sẵn sàng.