Hô Sa Na
    Footnotes
    Theme

    Hô Sa Na

    Chữ từ tiếng Hê Bơ Rơ có nghĩa là “xin cứu chúng tôi” và được dùng trong sự ca ngợi và cầu khẩn.

    Ở Lễ Đền Tạm, là lễ ăn mừng sự Chúa giải cứu Y Sơ Ra Ên vào đất hứa, dân chúng ca hát những lời trong Thi Thiên 118 và vẫy các nhánh cây kè. Khi Chúa vào thành Giê Ru Sa Lem một cách đắc thắng, dân chúng kêu lên “Hô Sa Na” và rải nhánh cây kè lót đường cho Chúa Giê Su đi; do đó chứng tỏ được sự hiểu biết của họ rằng Chúa Giê Su chính là vị Chúa đã giải cứu Y Sơ Ra Ên thời xưa (TThiên 118:25–26; MTƠ 21:9, 15; Mác 11:9–10; Giăng 12:13). Những người này thừa nhận Đấng Ky Tô là Đấng Mê Si mà họ đã mong đợi từ lâu. Chữ Hô Sa Na đã trở thành sự ăn mừng Đấng Mê Si trong tất cả mọi thời đại (1 NêPhi 11:6; 3 NêPhi 11:14–17). Những lời tán tụng “Hô Sa Na” được dùng trong lễ cung hiến Đền Thờ Kirtland (GLGƯ 109:79) và hiện nay là một phần nằm trong lễ cung hiến các đền thờ hiện đại.