Phần Giúp Đỡ Học Tập
Làm Chứng


Làm Chứng

Làm chứng bởi quyền năng của Đức Thánh Linh; long trọng tuyên bố về lẽ thật căn cứ vào sự hiểu biết hay niềm tin riêng của một người.

In