Con Rắn Bằng Đồng
    Footnotes
    Theme

    Con Rắn Bằng Đồng

    Con rắn bằng đồng do Môi Se làm ra theo lệnh truyền của Thượng Đế để chữa lành dân Y Sơ Ra Ên là những người bị rắn lửa (rắn độc) cắn trong đồng vắng (DSKý 21:8–9). Con rắn bằng đồng này được treo lên một cây sào “để cho ai nhìn lên nó thì được sống” (AnMa 33:19–22). Chúa đề cập đến việc treo con rắn lên trong đồng vắng là một biểu tượng chỉ về việc chính Ngài sẽ bị treo lên trên thập tự giá (Giăng 3:14–15). Sự mặc khải ngày sau xác nhận những lời tường thuật về những con rắn lửa và cách thức dân chúng được chữa lành (1 NêPhi 17:41; 2 NêPhi 25:20; HLMan 8:14–15).