Phần Giúp Đỡ Học Tập
Ngục Giới


Ngục Giới

Sự mặc khải ngày sau nói về ngục giới với ít nhất là hai nghĩa. Thứ nhất, đó là chốn ở tạm thời trong thế giới linh hồn cho những ai bất tuân trong trần thế. Theo nghĩa này, ngục giới có sự tận cùng. Các linh hồn ở đó sẽ được giảng dạy phúc âm, và đôi khi tiếp theo sau sự hối cải của họ, họ sẽ được sống lại để nhận được một mức độ vinh quang mà họ xứng đáng. Những ai không biết hối cải, nhưng không phải là những đứa con trai diệt vong, sẽ ở trong ngục giới suốt Thời kỳ Ngàn Năm. Sau một ngàn năm bị cực hình này, họ sẽ được sống lại để nhận vinh quang hạ thiên (GLGƯ 76:81–86; 88:100–101).

Thứ nhì, đó là chốn ở vĩnh viễn của những người không được cứu chuộc bởi Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô. Theo nghĩa này, ngục giới là vĩnh viễn. Đó là chỗ cho những người bị xét thấy là “ô uế” (GLGƯ 88:35, 102). Đó là nơi mà Sa Tan, các quỷ sứ của nó, và những đứa con trai diệt vong—là những kẻ đã chối bỏ Đức Chúa Con sau khi Đức Chúa Cha đã tỏ bày cho họ biết về Ngài—sẽ ở vĩnh viễn (GLGƯ 76:43–46).

Đôi khi thánh thư ám chỉ ngục giới là chỗ tối tăm bên ngoài.