Tội Lỗi
    Footnotes

    Tội Lỗi

    Cố tình bất tuân những điều giáo lệnh của Thượng Đế.