Phục Sự
    Footnotes
    Theme

    Phục Sự

    Làm công việc của Chúa trên thế gian. Các tôi tớ chọn lọc của Thượng Đế phải được Thượng Đế kêu gọi để phục sự trong công việc của Ngài. Khi các giáo sĩ chân chính làm theo ý muốn của Chúa, họ đại diện Chúa trong các bổn phận chính thức của mình và hành động với tư cách là những người đại diện của Ngài (GLGƯ 64:29), do đó họ có thể thực hiện công việc cần thiết cho sự cứu rỗi nhân loại. Chúa đã ban cho các sứ đồ, tiên tri, thầy giảng tin lành, thầy tư tế thượng phẩm, thầy bảy mươi, anh cả, giám trợ, thầy tư tế, thầy giảng, thầy trợ tế, những người phụ giúp và cai quản để làm hoàn hảo Các Thánh Hữu và cho công việc giáo vụ (1 CRTô 12:12–28; ÊPSô 4:11–16; GLGƯ 20; 107).