Chết Thể Xác
    Footnotes
    Theme

    Chết Thể Xác

    Sự tách rời của thể xác và linh hồn. Sự Sa Ngã đã đem lại sự hữu diệt và cái chết cho thế gian (2 NêPhi 2:22; MôiSe 6:48). Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô đã thắng được cái chết để mọi người sẽ được sống lại (1 CRTô 15:21–23). Sự phục sinh là một ân tứ ban cho tất cả mọi người bất kể họ đã làm điều thiện hay ác trong cuộc đời này (AnMa 11:42–44). Mỗi người chỉ phải chịu cái chết thể xác một lần mà thôi, vì sau khi chúng ta được sống lại, thể xác của chúng ta không thể nào chết được nữa (AnMa 11:45).