Lê Vi Ký
    Footnotes
    Theme

    Lê Vi Ký

    Một cuốn sách trong Cựu Ước kể về những bổn phận tế lễ ở Y Sơ Ra Ên. Sách nhấn mạnh về sự thánh thiện của Thượng Đế và những luật lệ mà dân Ngài có thể sống theo để trở thành thánh thiện. Mục đích của sách là để giảng dạy những điều luân lý đạo đức và lẽ thật tôn giáo của luật pháp Môi Se qua những phương cách lễ nghi. Môi Se đã viết sách Lê Vi Ký.

    Các chương 1–7 giảng giải về các giáo lễ hy sinh. Các chương 8–10 diễn tả các nghi lễ được cử hành trong việc thánh hóa các thầy tư tế. Chương 11 giảng giải những gì có thể được ăn hay không được ăn và những gì thanh sạch hay không thanh sạch. Chương 12 nói về phụ nữ sau khi sinh đẻ. Các chương 13–15 là các luật lệ về các lễ cho sự ô uế. Chương 16 chứa đựng những nghi thức được cử hành vào Ngày Lễ Chuộc Tội. Các chương 17–26 chứa đựng các luật lệ phải được tuân hành tôn giáo và xã hội. Chương 27 giảng giải rằng Chúa truyền lệnh cho dân Y Sơ Ra Ên phải dâng hiến các hoa mầu và các đàn gia súc lên Chúa.