Phục Hồi Phúc Âm, Sự
    Footnotes
    Theme

    Phục Hồi Phúc Âm, Sự

    Việc Thượng Đế tái lập các lẽ thật và các giáo lễ của phúc âm của Ngài giữa loài người trên thế gian. Phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô đã bị mất khỏi thế gian qua sự bội giáo đã xảy ra tiếp theo sau giáo vụ trần thế của các Sứ Đồ của Đấng Ky Tô. Sự bội giáo này đã khiến cho phải có Sự Phục Hồi phúc âm. Qua các khải tượng, sự phù trợ của các thiên sứ, và những sự mặc khải cho loài người trên thế gian, Thượng Đế đã phục hồi phúc âm. Sự Phục Hồi bắt đầu từ Tiên Tri Joseph Smith (JS—LS 1; GLGƯ 128:20–21) và đã tiếp tục cho tới ngày nay qua việc làm của các vị tiên tri tại thế của Chúa.