Phần Giúp Đỡ Học Tập
Sáng Tạo


Sáng Tạo

Tổ chức. Thượng Đế, hành động qua Con của Ngài là Chúa Giê Su Ky Tô, đã tổ chức các nguyên tố trong thiên nhiên để lập thành các tầng trời và thế gian. Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su đã sáng tạo ra loài người theo hình ảnh hai Ngài (MôiSe 2:26–27)