Phần Giúp Đỡ Học Tập
Sinh


Sinh

Sinh. Sinh là sinh đẻ, hình thành, hay ra đời. Trong thánh thư, những chữ này thường được dùng với ý nghĩa là được Thượng Đế sinh ra. Mặc dù Chúa Giê Su Ky Tô là con duy nhất được Thượng Đế sinh ra trên thế gian, tất cả mọi người đều có thể được Đấng Ky Tô sinh ra theo thể thuộc linh bằng cách chấp nhận Ngài, tuân giữ các giáo lệnh của Ngài, và trở thành những con người mới qua quyền năng của Đức Thánh Linh.

In