Sa Lô Môn
    Footnotes
    Theme

    Sa Lô Môn

    Trong Cựu Ước, con trai của Đa Vít và Bát Sê Ba (2 SMÊn 12:24). Sa Lô Môn là vua của Y Sơ Ra Ên một thời gian.