Tòa Công Luận
    Footnotes
    Theme

    Tòa Công Luận

    Thượng viện và tòa án cao nhất của dân Do Thái về những vấn đề dân sự lẫn tôn giáo. Tòa Công Luận gồm có 71 thành viên được chọn từ các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão. Trong thánh thư, nó thường được gọi là tòa công luận (MTƠ 26:59; Mác 14:55; CVCSĐ 5:34).