Whitmer, John
    Footnotes
    Theme

    Whitmer, John

    Một vị lãnh đạo ban đầu trong Giáo Hội phục hồi và là một trong Tám Nhân Chứng về Sách Mặc Môn. Xin xem “Chứng Ngôn của Tám Nhân Chứng” trong các trang giới thiệu của Sách Mặc Môn. Ông cũng được kêu gọi để thuyết giảng phúc âm (GLGƯ 30:9–11).