Phần Giúp Đỡ Học Tập
Kiến Thức


Kiến Thức

Sự hiểu biết và nhận thức, nhất là về lẽ thật đã được giảng dạy hay đã được xác nhận bởi Thánh Linh.

In