Thờ Hình Tượng
    Footnotes
    Theme

    Thờ Hình Tượng

    Sự thờ phượng các hình tượng hay sự tùy thuộc thái quá hoặc hiến mình cho một vật gì đó.