Sách Giáo Lệnh
    Footnotes
    Theme

    Sách Giáo Lệnh

    Vào năm 1833, một số các điều mặc khải nhận được bởi Tiên Tri Joseph Smith đã được chuẩn bị cho in thành sách với tựa đề A Book of Commandments for the Government of the Church of Christ. Chúa tiếp tục giao tiếp với các tôi tớ của Ngài, và một sự sưu tập rộng lớn hơn về các điều mặc khải đã được xuất bản hai năm sau với tựa đề là Giáo Lý và Giao Ước.