Đấng Cứu Rỗi
    Footnotes
    Theme

    Đấng Cứu Rỗi

    Đấng mang đến sự cứu rỗi. Chúa Giê Su Ky Tô, qua Sự ChuộcTội của Ngài, ban sự cứu chuộc và sự cứu rỗi cho tất cả nhân loại. “Đấng Cứu Rỗi” là danh và tước hiệu của Chúa Giê Su Ky Tô.