Mô Rô Ni, Con Trai của Mặc Môn
  Footnotes
  Theme

  Mô Rô Ni, Con Trai của Mặc Môn

  Vị tiên tri người Nê Phi cuối cùng trong Sách Mặc Môn (vào khoảng năm 421 sau T.C.). Ngay trước khi Mặc Môn qua đời, ông đã giao một biên sử được gọi là các bảng khắc của Mặc Môn cho con trai của ông là Mô Rô Ni (LMMôn 1:1). Mô Rô Ni hoàn tất công việc sưu tập các bảng khắc của Mặc Môn. Ông viết thêm các chương 8 và 9 trong sách của Mặc Môn (MMôn 8:1). Ông tóm lược và kết luận sách Ê The (ÊThe 1:1–2) và viết thêm một quyển sách riêng của ông gọi là sách Mô Rô Ni (MRNi 1). Mô Rô Ni niêm phong và chôn giấu các bảng khắc trên ngọn đồi Cơ Mô Ra (MMôn 8:14; MRNi 10:2). Vào năm 1823 Mô Rô Ni được phái xuống với tư cách là một nhân vật đã được phục sinh để tiết lộ sách Mặc Môn cho Joseph Smith biết (GLGƯ 27:5; JS—LS 1:30–42, 45). Ông chỉ dẫn vị tiên tri trẻ này mỗi năm từ năm 1823 đến 1827 (JS—LS 1:54); và cuối cùng giao các bảng khắc cho vị tiên tri vào năm 1827 (JS—LS 1:59). Sau khi hoàn tất công việc phiên dịch, Joseph Smith đã trả các bảng khắc lại cho Mô Rô Ni.

  Sách Mô Rô Ni

  Cuốn sách cuối cùng trong Sách Mặc Môn. Sách do vị tiên tri người Nê Phi cuối cùng là Mô Rô Ni viết. Các chương 1–3 kể về sự hủy diệt cuối cùng của dân Nê Phi, chỉ dẫn cách truyền giao Đức Thánh Linh và chức tư tế. Các chương 4–5 chỉ dẫn tường tận cách thức chính xác làm lễ Tiệc Thánh. Chương 6 tóm lược công việc của Giáo Hội. Các chương 7–8 là các bài giảng về các nguyên tắc đầu tiên của phúc âm, kể cả những lời giảng dạy của Mặc Môn về đức tin, hy vọng và lòng bác ái và về cách thức để phân biệt thiện và ác (MRNi 7), cùng sự giải thích của Mặc Môn rằng trẻ thơ sống trong Đấng Ky Tô nên không cần phép báp têm (MRNi 8). Chương 9 diễn tả sự đồi bại của dân tộc Nê Phi. Chương 10 là sứ điệp cuối cùng của Mô Rô Ni và cách thức để biết được lẽ thật của Sách Mặc Môn (MRNi 10:3–5).