Sam Sôn
    Footnotes
    Theme

    Sam Sôn

    Trong Cựu Ước, vị phán quan thứ mười hai trong “các quan xét” của Y Sơ Ra Ên. Ông được nổi tiếng về sức mạnh vô song của ông, nhưng ông không khôn ngoan trong một vài sự lựa chọn và hành động về phương diện luân lý (QXét 13:24–16:31).