Phi Líp
    Footnotes
    Theme

    Phi Líp

    Trong Tân Ước, Phi Líp, người Bết Sai Đa, là một trong Mười Hai Vị Sứ Đồ nguyên thủy của Đấng Cứu Rỗi (MTƠ 10:2–4; Giăng 1:43–45).

    Một người Phi Líp khác là một trong số bảy người được chọn để phụ giúp Mười Hai Vị Sứ Đồ (CVCSĐ 6:2–6). Ông thuyết giảng ở Sa Ma Ri và thuyết giảng cho một hoạn quan người Ê Thi Ô Bi (CVCSĐ 8).