A Mốt
  Footnotes
  Theme

  A Mốt

  Một vị tiên tri trong Cựu Ước đã nói tiên tri từ khoảng năm 792 đến năm 740 trước T.C. vào thời Ô Xia, vua Giu Đa và Giê Rô Bô Am, vua Y Sơ Ra Ên.

  Sách A Mốt

  Một cuốn sách trong Cựu Ước. Nhiều lời tiên tri của A Mốt đã cảnh cáo Y Sơ Ra Ên và các nước lân cận phải trở lại con đường ngay chính.

  Các chương 1–5 kêu gọi Y Sơ Ra Ên và các nước lân cận hãy hối cải. Chương 3 giải thích rằng Chúa tiết lộ những điều kín nhiệm cho các vị tiên tri biết và rằng vì phạm giới, Y Sơ Ra Ên sẽ bị kẻ thù nghịch hủy diệt. Các chương 6–8 tiên tri về sự sụp đổ của Y Sơ Ra Ên nhiều năm trước khi dân A Si Ri xâm lăng. Chương 9 tiên tri rằng Y Sơ Ra Ên sẽ được phục hồi về xứ sở của mình.