Bê Léc
    Footnotes
    Theme

    Bê Léc

    Trong Cựu Ước, con trai của Hê Be và là chắt của Sem. Trong thời của ông đất đã bị chia ra (STKý 10:22–25).