A Ghê
  Footnotes
  Theme

  A Ghê

  Một vị tiên tri trong Cựu Ước nói tiên tri ở Giê Ru Sa Lem vào khoảng năm 520 trước T.C., ngay sau khi dân Do Thái trở về từ nơi tù đày ở Ba Bi Lôn Ni A (EXơRa 5:1; 6:14). Ông nói về sự tái thiết đền thờ của Chúa ở Giê Ru Sa Lem và khiển trách dân chúng vì đền thờ không được làm xong. Ông cũng viết về đền thờ trong thời kỳ ngàn năm và sự trị vì của Đấng Cứu Rỗi.

  Sách A Ghê

  Trong chương 1, Chúa quở trách dân chúng vì họ sống trong các căn nhà đã được làm xong, trong khi đó họ không hoàn thành sự xây cất đền thờ. Chương 2 ghi lại lời tiên tri của A Ghê rằng Chúa sẽ đem sự bình an đến trong đền thờ của Ngài.