Williams, Frederick G.
    Footnotes
    Theme

    Williams, Frederick G.

    Một vị lãnh đạo ban đầu trong Giáo Hội phục hồi; có một thời gian ông phục vụ với tư cách là vị cố vấn trong Chủ Tịch Đoàn của Chức Tư Tế Thượng Phẩm (GLGƯ 81; 90:6, 19; 102:3).