Thừa Hưởng, Thừa Kế, Thừa Tự, Người
    Footnotes
    Theme

    Thừa Hưởng, Thừa Kế, Thừa Tự, Người

    Một người được quyền thừa hưởng những sự ban cho vật chất hay thuộc linh. Trong thánh thư, những người ngay chính được hứa rằng họ sẽ trở thành những người thừa hưởng tất cả những gì Thượng Đế có.