Giô Na
  Footnotes
  Theme

  Giô Na

  Một tiên tri trong Cựu Ước được Chúa kêu gọi đi thuyết giảng sự hối cải cho thành Ni Ni Ve (GiôNa 1:1–2).

  Sách Giô Na

  Một cuốn sách trong Cựu Ước kể về một kinh nghiệm trong cuộc đời của Giô Na. Ông Giô Na có lẽ không viết sách này. Ý kiến quan trọng của sách Giô Na là Đức Giê Hô Va trị vì khắp mọi nơi và không hạn chế tình yêu thương của Ngài cho một quốc gia hay một dân tộc nào.

  Trong chương 1, Chúa kêu gọi Giô Na đi thuyết giảng cho thành Ni Ni Ve. Thay vì làm theo lời Chúa truyền lệnh, Giô Na chạy trốn bằng tàu. Trong chương 2, Giô Na bị một con cá lớn nuốt vào bụng. Ông cầu nguyện lên Chúa, và cá mửa Giô Na ra trên đất khô. Chương 3 ghi chép rằng Giô Na đi đến Ni Ni Ve và nói tiên tri về sự sụp đổ của thành này. Tuy nhiên, dân chúng đã hối cải. Trong chương 4, Chúa quở trách Giô Na vì ông giận Chúa đã cứu dân chúng.

  Chúa Giê Su giảng dạy rằng việc Giô Na bị cá nuốt tiêu biểu cho sự báo trước cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê Su (MTƠ 12:39–40; 16:4; LuCa 11:29–30).