Cứu Rỗi cho Người Chết, Sự
    Footnotes
    Theme

    Cứu Rỗi cho Người Chết, Sự

    Cơ hội cho những người đã chết mà chưa tiếp nhận được các giáo lễ cứu rỗi của phúc âm có được những giáo lễ này thực hiện cho họ trong các đền thờ bởi những người tín hữu sống xứng đáng của Giáo Hội. Những người chết được giảng dạy phúc âm trong thế giới linh hồn và họ có thể chấp nhận các giáo lễ được thực hiện cho họ trên thế gian.

    Các tín hữu trung tín của Giáo Hội sưu tầm và chuẩn bị các lịch sử gia đình để thu thập tên và ngày sinh của tổ tiên ngõ hầu các giáo lễ cứu rỗi có thể được thực hiện cho họ.