Lời của Thượng Đế
    Footnotes
    Theme

    Lời của Thượng Đế

    Những lời chỉ dẫn, lệnh truyền hay sứ điệp từ Thượng Đế. Các con cái của Thượng Đế có thể trực tiếp nhận được lời của Ngài bằng sự mặc khải qua Thánh Linh hay từ các tôi tớ được chọn của Ngài (GLGƯ 1:38).