Đóng Đinh Trên Thập Tự Giá, Sự
    Footnotes
    Theme

    Đóng Đinh Trên Thập Tự Giá, Sự

    Một hình thức hành hình của người La Mã, thịnh hành trong thời đại Tân Ước, theo đó bàn tay và bàn chân của người bị hành hình bị cột hay đóng đinh vào thập tự giá. Sự hành hình này thường chỉ được thực hiện cho những người nô lệ và những phạm nhân thấp hèn nhất mà thôi. Sự đóng đinh trên thập tự giá thường được đi theo trước đó bằng sự đánh đập hay quất bằng roi. (Mác 15:15). Người bị đóng đinh trên thập tự giá thường bị bắt phải vác thập tự giá của mình đến nơi hành hình. (Giăng 19:16–17). Quần áo của người này thường bị những người lính thi hành bản án chiếm lấy. (MTƠ 27:35). Thập tự giá được đóng xuống đất để cho chân của người bị xử chỉ cách mặt đất khoảng 30 phân hay 60 phân. Thập tự giá được những người lính canh giữ cho đến khi người bị xử chết trên đó, đôi khi kéo dài đến ba ngày (Giăng 19:31–37).

    Chúa Giê Su Ky Tô bị đóng đinh trên thập tự giá vì một nhóm người không tin đã gian dối buộc tội Ngài cho rằng Ngài đã chống lại Sê Sa và phạm thượng vì Ngài nói rằng Ngài là Vị Nam Tử của Thượng Đế. Áo điều (Giăng 19:2), mão triều bằng gai và những điều sỉ nhục khác họ đã làm cho Ngài (MTƠ 26:67; Mác 14:65).