Cô Rinh Tô, Bức Thư Gửi Cho Người
  Footnotes
  Theme

  Cô Rinh Tô, Bức Thư Gửi Cho Người

  Hai cuốn sách trong Tân Ước. Đây là hai bức thư mà Phao Lô đã viết cho các Thánh Hữu ở thành Cô Rinh Tô để khiển trách tình trạng lộn xộn của họ. Những người Cô Rinh Tô sống trong một xã hội có nhiều xấu xa về mặt đạo đức.

  Sách Cô Rinh Tô Thứ Nhất

  Chương 1 chứa đựng những lời chào thăm của Phao Lô và sự khuyên răn của ông cho Các Thánh Hữu phải đoàn kết. Các chương 2–6 là những lời khiển trách về những lỗi lầm của các Thánh Hữu người Cô Rinh Tô. Các chương 7–12 chứa đựng những lời giải đáp của Phao Lô về một số thắc mắc. Các chương 13–15 đề cập đến lòng bác ái, các ân tứ thuộc linh, và Sự Phục Sinh. Chương 16 chứa đựng những lời khuyên nhủ của Phao Lô là họ phải giữ vững đức tin của mình.

  Sách Cô Rinh Tô Thứ Nhì

  Chương 1 chứa đựng những lời chào thăm của Phao Lô và một sứ điệp về sự an ủi. Chương 2 chứa đựng những lời khuyên bảo riêng cho Tít. Các chương 3–7 đề cập đến quyền năng của phúc âm trong cuộc sống của Các Thánh Hữu và các vị lãnh đạo của họ. Các chương 8–9 khuyên nhủ các Thánh Hữu hãy nên làm kẻ ban phát một cách vui vẻ cho người nghèo. Các chương 10–12 xác định vị thế của Phao Lô là một Sứ Đồ. Chương 13 là sự khuyên răn các Thánh Hữu nên sống trọn lành.