U Rim và Thu Mim
    Footnotes
    Theme

    U Rim và Thu Mim

    Những dụng cụ được Thượng Đế chuẩn bị để giúp loài người trong việc nhận mặc khải và phiên dịch các ngôn ngữ. Trong tiếng Hê Bơ Rơ những chữ này có nghĩa là “quang minh và hoàn thiện”. U Rim và Thu Mim gồm có hai viên đá gắn trên một cái khung bạc hình vòng cung và đôi khi được dùng với tấm giáp che ngực (GLGƯ 17:1; JS—LS 1:35, 42, 52). Thế gian này sẽ trở thành một U Rim và Thu Mim vĩ đại trong trạng thái được thánh hóa và bất diệt (GLGƯ 130:6–9).