Phiên Dịch
    Footnotes
    Theme

    Phiên Dịch

    Bày tỏ ý nghĩa của một ý niệm được diễn đạt trong một ngôn ngữ vào những danh từ tương đương của một ngôn ngữ khác (MôSiA 8:8–13; NTĐ 1:8). Trong thánh thư nó thường được đề cập đến là một ân tứ từ Thượng Đế (AnMa 9:21; GLGƯ 8; 9:7–9). Đôi khi nó có thể có nghĩa là cải tiến hay sửa chữa một bản phiên dịch hiện hữu của một ngôn ngữ, hay phục hồi lại một bản văn thất lạc (GLGƯ 45:60–61). Joseph Smith được truyền lệnh phải phiên dịch bản dịch Kinh Thánh được soi dẫn của King James (GLGƯ 42:56; 76:15).