Y Sa Ca
  Footnotes
  Theme

  Y Sa Ca

  Con trai của Gia Cốp và Lê A trong Cựu Ước (STKý 30:17–18; 35:23; 46:13). Con cháu của ông đã trở thành một trong số mười hai chi tộc Y Sơ Ra Ên.

  Chi Tộc Y Sa Ca

  Phước lành của Gia Cốp ban cho Y Sa Ca được tìm thấy trong Sáng Thế Ký 49:14–15. Sau khi định cư ở Ca Na An, chi tộc này đã nhận được một số đất đai mầu mỡ nhất của Phi Li Tin, kể cả đồng bằng Ết Ra Ê Lôn. Nằm trong các biên giới của Y Sa Ca là những nơi quan trọng trong lịch sử người Do Thái, ví dụ như Cạt Mên, Mê Ghi Đô, Đô Ta In, Ghinh Bô A, Gít Rê Ên, Tha Bô và Na Xa Rét (GiôSuê 19:17–23).