Đức Thánh Linh Hứa Hẹn
    Footnotes
    Theme

    Đức Thánh Linh Hứa Hẹn

    Đức Thánh Linh là Đức Thánh Linh Hứa Hẹn (CVCSĐ 2:33). Ngài xác nhận những hành động ngay chính, các giáo lễ và các giao ước của loài người như là được chấp nhận trước mặt Thượng Đế. Đức Thánh Linh Hứa Hẹn làm chứng với Đức Chúa Cha rằng các giáo lễ cứu rỗi đã được thực hiện đúng cách và các giao ước liên hệ với các giáo lễ này đã được tuân giữ.