Rô Bô Am
    Footnotes
    Theme

    Rô Bô Am

    Trong Cựu Ước, con trai của Vua Sa Lô Môn. Ông kế vị cha mình và trị vì mười bảy năm ở Giê Ru Sa Lem (1 Vua 11:43; 14:21, 31). Trong triều đại của Rô Bô Am, vương quốc bị chia cắt thành vương quốc Y Sơ Ra Ên ở phía bắc và vương quốc Giu Đa ở phía nam (1 Vua 11:31–36; 12:19–20). Rô Bô Am cai trị vương quốc Giu Đa.