Lim Hi
    Footnotes
    Theme

    Lim Hi

    Trong Sách Mặc Môn, một vị vua ngay chính của dân Nê Phi trong xứ Nê Phi; ông là con trai của Vua Nô Ê (MôSiA 7:7–9). Vua Lim Hi lập giao ước là sẽ phục vụ Thượng Đế (MôSiA 21:32). Ông dẫn dắt dân mình ra khỏi vòng nô lệ của dân La Man và trở về Gia Ra Hem La (MôSiA 22).