Sáng Thế Ký
  Footnotes
  Theme

  Sáng Thế Ký

  Sách Sáng Thế Ký là cuốn sách đầu tiên của Cựu Ước và do tiên tri Môi Se viết ra. Sách tường thuật về nhiều sự việc ở ban đầu, như sự sáng tạo thế gian, việc đặt các thú vật và loài người trên thế gian, Sự Sa Ngã của A Đam và Ê Va, sự mặc khải phúc âm cho A Đam, sự bắt đầu của các chi tộc và các sắc dân, khởi nguyên của các ngôn ngữ tại Ba Bên, và sự khởi đầu của gia đình Áp Ra Ham dẫn đến sự thiết lập gia tộc Y Sơ Ra Ên. Vai trò của Giô Sép với tư cách là người bảo tồn Y Sơ Ra Ên được nhấn mạnh trong sách Sáng Thế Ký.

  Sự mặc khải ngày sau kiểm chứng và minh định rõ về biên sử ghi trong Sáng Thế Ký (1 NêPhi 5; ÊThe 1; MôiSe 1–8; ARHam 1–5).

  Trong sách Sáng Thế Ký, các chương 1–4 kể lại sự sáng tạo thế gian và sự phát triển gia đình của A Đam. Các chương 5–10 ghi lại lịch sử của Nô Ê. Các chương 11–20 kể về Áp Ra Ham và gia đình ông cho đến thời đại của Y Sác. Các chương 21–35 ghi chép về gia đình của Y Sác. Chương 36 nói về Ê Sau và gia đình của ông. Các chương 37–50 kể lại gia đình của Gia Cốp và tường thuật về việc Giô Sép bị bán qua Ai Cập và vai trò của ông trong việc cứu thoát gia tộc Y Sơ Ra Ên.