Giao Ước của Áp Ra Ham
    Footnotes
    Theme

    Giao Ước của Áp Ra Ham

    Áp Ra Ham nhận được phúc âm và được sắc phong chức tư tế cao hơn (GLGƯ 84:14; ARHam 2:11), và ông gia nhập vào hôn nhân thượng thiên, đó là giao ước về sự tôn cao (GLGƯ 131:1–4; 132:19, 29). Áp Ra Ham đã nhận được lời hứa rằng tất cả những phước lành thuộc các giao ước này sẽ được ban cho các con cháu trần thế của ông (GLGƯ 132:29–31; ARHam 2:6–11). Các giao ước và những lời hứa này chung với nhau được gọi là giao ước của Áp Ra Ham. Sự phục hồi lại giao ước này là Sự Phục Hồi phúc âm trong những ngày sau cùng, vì qua phúc âm này mà tất cả các dân tộc trên thế gian được phước (GLTi 3:8–9, 29; GLGƯ 110:12; 124:58; ARHam 2:10–11).