Ách
    Footnotes
    Theme

    Ách

    Một dụng cụ tròng quanh cổ các súc vật hay con người để nối kết súc vật với súc vật hoặc người với người chung với nhau. Ách của Đấng Ky Tô là tiêu biểu cho tình môn đồ, còn ách nô lệ thì tiêu biểu cho sự áp bức.