Biến Hình
  Footnotes
  Theme

  Biến Hình

  Tình trạng của những người được tạm thời thay đổi hình dáng và thể chất—nghĩa là, được nâng lên một mức độ thuộc linh cao hơn—để họ có thể đương nỗi sự hiện diện và vinh quang của các đấng thiên thượng.

  Sự biến hình của Đấng Ky Tô

  Phi E Rơ, Gia Cơ và Giăng trông thấy Chúa đầy vinh quang và biến hình trước mặt họ. Đấng Cứu Rỗi đã hứa trước kia rằng Phi E Rơ sẽ nhận được các chìa khóa của vương quốc thiên thượng (MTƠ 16:13–19; 17:1–9; Mác 9:2–10; LuCa 9:28–36; 2 PERơ 1:16–18). Trong biến cố quan trọng này, Đấng Cứu Rỗi, Môi Se và Ê Li đã trao những chìa khóa hứa trước của chức tư tế cho Phi E Rơ, Gia Cơ, và Giăng. Với những chìa khóa chức tư tế này, những Sứ Đồ đó đã có quyền năng để tiếp tục công việc của vương quốc sau Sự Thăng Thiên của Chúa Giê Su.

  Joseph Smith giảng dạy rằng trên Núi Biến Hình, Phi E Rơ, Gia Cơ và Giăng cũng được biến hình. Họ trông thấy khải tượng về trái đất trong tương lai sẽ được biến đổi thành trạng thái vinh quang (GLGƯ 63:20–21). Họ trông thấy Môi Se và Ê Li, là hai nhân vật đã được chuyển hóa, và nghe tiếng nói của Đức Chúa Cha. Đức Chúa Cha phán rằng: “Này là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường; hãy nghe lời Con đó!” (MTƠ 17:5).

  Các nhân vật biến hình