Kinh Thánh
  Footnotes
  Theme

  Kinh Thánh

  Một sưu tập các văn phẩm của người Hê Bơ Rơ và Ky Tô Giáo chứa đựng những điều mặc khải thiêng liêng. Chữ kinh thánh có nghĩa là “các cuốn sách.” Kinh Thánh là tác phẩm của nhiều vị tiên tri và văn sĩ được cảm ứng viết ra dưới ảnh hưởng của Đức Thánh Linh (2 PERơ 1:21).

  Cuốn Kinh Thánh Ky Tô Giáo có hai phần, thường được người ta gọi là Cựu Ước và Tân Ước. Cựu Ước gồm có các sách thánh thư được dân Do Thái ở Phi Li Tin dùng trong thời kỳ giáo vụ của Chúa trên thế gian. Tân Ước chứa đựng các văn phẩm thuộc vào thời đại các Sứ Đồ và được coi là có cùng tính chất thánh và thẩm quyền như các thánh thư của người Do Thái. Các cuốn sách trong Cựu Ước được rút tỉa từ văn chương quốc gia trải qua bao nhiêu thế kỷ và được viết hầu hết hoàn toàn bằng tiếng Hê Bơ Rơ, trong khi đó các sách trong Tân Ước là tác phẩm của một thế hệ và hầu hết được viết bằng tiếng Hy Lạp.

  Trong Cựu Ước, chữ ước tiêu biểu cho chữ Hê Bơ Rơ có nghĩa là “giao ước”. Giao Ước Cũ là luật pháp đã được ban cho Môi Se khi dân Y Sơ Ra Ên bác bỏ phúc âm trọn vẹn đã có nơi dân của Thượng Đế từ lúc ban đầu của trần thế. Giao Ước Mới là phúc âm được Chúa Giê Su Ky Tô giảng dạy.

  Trong Kinh Thánh Hê Bơ Rơ (Cựu Ước), các sách được chia thành ba nhóm: Luật Pháp, các Tiên Tri, và các Văn Phẩm. Các sách trong Kinh Thánh mà thế giới Ky Tô Giáo dùng được xếp loại theo chủ đề như về lịch sử, thi ca và tiên tri.

  Các sách trong Tân Ước thường được xếp theo thứ tự sau đây: Bốn sách Phúc Âm và Công Vụ Các Sứ Đồ; các bức thư của Phao Lô; các bức thư tổng quát của Gia Cơ, Phi E Rơ, Giăng và Giu Đe; và Sách Khải Huyền của Giăng.

  Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô tôn kính và tôn trọng Kinh Thánh và cũng quả quyết rằng Chúa tiếp tục ban lời mặc khải thêm qua các vị tiên tri của Ngài vào những ngày sau cùng để tán trợ và kiểm chứng những lời tường thuật trong Kinh Thánh về những sự giao tiếp của Thượng Đế với nhân loại.