Giăng Báp Tít
    Footnotes
    Theme

    Giăng Báp Tít

    Con trai của Xa Cha Ri và Ê Li Sa Bét trong Tân Ước. Giăng được phái tới để sửa soạn cho dân chúng tiếp nhận Đấng Mê Si (Giăng 1:19–27). Ông nắm giữ các chìa khóa của Chức Tư Tế A Rôn và đã làm phép báp têm cho Chúa Giê Su Ky Tô.