Chứng Ngôn
    Footnotes
    Theme

    Chứng Ngôn

    Sự hiểu biết và bằng chứng thuộc linh được Đức Thánh Linh ban cho. Chứng ngôn cũng có thể là một tuyên ngôn chính thức hay hợp pháp về những điều mà một người nhận thấy là thật (GLGƯ 102:26).