Phần Giúp Đỡ Học Tập
Chứng Ngôn


Chứng Ngôn

Sự hiểu biết và bằng chứng thuộc linh được Đức Thánh Linh ban cho. Chứng ngôn cũng có thể là một tuyên ngôn chính thức hay hợp pháp về những điều mà một người nhận thấy là thật (GLGƯ 102:26).